Skip to Content

PODMIENKY HODNOTENIA

Odoslaním akéhokoľvek obsahu na HENKEL SLOVENSKO, spol. s.r.o., Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, Slovensko (ďalej len "spoločnosť Henkel"), účastník súhlasí a garantuje, že:

 • On/Ona je jediným autorom a vlastníkom práv duševného vlastníctva v obsahu.
 • Všetky potrebné práva duševného vlastníctva sú poskytované Henkel a on/ona sa vzdáva ďalšieho nároku na tieto práva (ak je to právne možné).
 • Všetok obsah, ktorý on/ona pridá je adekvátny.
 • On/Ona má najmenej 18 rokov.

Ďalej súhlasí s tým, že on/ona nesmie zasielať žiaden obsah:

 • je o ňom známe, že je nepravdivý, nepresný alebo zavádzajúci.
 • ak porušuje autorské práva, patent, ochrannú známku, obchodné tajomstvo alebo iné vlastnícke práva alebo práva na publicitu alebo súkromia akejkoľvek tretej strany
 • ak je v rozpore s akýmkoľvek zákonom, štatútom, vyhláškou alebo nariadením (okrem iného vrátane tých, ktoré upravujú ochranu spotrebiteľa, nekalú súťaž, diskrimináciu alebo falošnú reklamu).
 • ak je, alebo môže byť dôvodne považovaný za hanlivý, urážlivý, nenávistný, rasovo alebo nábožensky zaujatý alebo urážlivý, nezákonne vyhrážajúci alebo nezákonne obťažujúci akúkoľvek osobu, partnerstvo alebo spoločnosť.
 • za ktorý bol/a on/ona finančne ohodnotený/á alebo jemu/jej bola poskytnutá akákoľvek kompenzácia.
 • ktorý zahŕňa akékoľvek informácie, ktoré odkazujú na iné webové stránky, adresy, e-mailovej adresy, kontaktné informácie alebo telefónne čísla.
 • ktorý obsahuje akékoľvek počítačové vírusy, červy alebo iné potenciálne škodlivé počítačové programy alebo súbory.

Odoslaním obsahu a súhlasom s týmito podmienkami hodnotenia účastník bezplatne prevádza na spoločnosť Henkel nevýhradné právo, neobmedzené na plochu a čas, k používaniu obsahu poskytnutom účastníkom na internete na webových stránkach, kanáloch sociálnych médií a publikáciách spoločnosti Henkel. Udelené práva zahŕňajú okrem iného právo používať obsah pre akúkoľvek reklamu, kozmetických výrobkov Henkel, a predovšetkým jeho sprístupnenie tretím osobám na tento účel, najmä maloobchodným predajcom a internetovým obchodom. Obsah môže byť tiež upravovaný, napríklad skracovaný, pre všetky účely, pokiaľ nedôjde k skresleniu obsahu. Spoločnosť Henkel a tretie strany nie sú povinní menovať príslušného autora obsahu. Spoločnosť Henkel môže tiež previesť alebo licencovať tieto práva na Obsah na svoje pridružené spoločnosti.

Odoslaním obsahu účastník tiež potvrdzuje, že on/ona vlastní práva k obsahu v celom rozsahu a najmä, že je on/ona oprávnený odoslať obsah ako súčasť testovania výrobku a odovzdať práva uvedené vyššie spoločnosti Henkel.

Ak tretie strany uplatnia voči spoločnosti Henkel právne náhrady z dôvodu nahranie a/alebo využitia obsahu (najmä z dôvodu porušenia práv na ochranu osobných údajov, autorských práv, práv k ochranným známkam alebo doplnkových autorských práv), zaväzuje sa účastník nahradiť spoločnosti Henkel všetky škody, ktoré v dôsledku toho vznikli spoločnosti Henkel.

Účastník takisto súhlasí s tým, že spolu s nahraným obsahom môže byť zverejnená jeho dobrovoľne zadaná prezývka a miesto bydliska. Potom, čo účastník nahrá obsah, môže byť zverejnený až po určitej dobe, po kontrole. Henkel si vyhradzuje právo nezverejňovať a odstrániť už zverejnený obsah, ktorý nie je v súlade s týmito podmienkami hodnotenia alebo zásady primeranosti.

Aplikované právo; doložka oddeliteľnosti; vylúčenie legálneho postihu; právo na zmenu

Tieto ratingové podmienky a celý právny vzťah medzi účastníkmi a spoločnosťou Henkel sa riadi výlučne zákonmi Slovenskej republiky. Pokiaľ budú jednotlivé ustanovenia ratingových podmienok neplatné alebo sa stanú neplatnými, platnosť zvyšných ustanovení nebude ovplyvnená. Akékoľvek neúplné alebo neplatné ustanovenia budú doplnené alebo nahradené takým spôsobom, aby sa našlo iné vhodné ustanovenie, ktoré sa ekonomicky čo najviac približuje zmyslu a účelu neplatného alebo neúplného ustanovenia.