Skip to Content

PODMIENKY POUŽÍVANIA

ÚVOD

Túto internetovú stránku Vám prináša spoločnosť Henkel Slovensko spol. s r.o., Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, Slovenská republika. Informácie, ktoré na nej nájdete o spoločnosti Henkel Slovensko spol. s r.o. (ďalej len „Henkel"), jej materskej spoločnosti, sesterských spoločnostiach a iných subjektoch , boli zostavované s maximálnou mierou pozornosti. Aj napriek tomu však nie je v našich silách garantovať úplnosť a správnosť všetkých údajov. Spoločnosť Henkel preto nepreberá zodpovednosť za žiadne chyby v obsahu tejto stránky. Prognózy do budúcnosti, ktoré sa na stránke nachádzajú, boli zverejnené podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia. Výsledky, ktoré spoločnosť Henkel v skutočnosti dosiahne, sa však môžu od týchto predpovedí zásadne líšiť, pretože závisia od množstva faktorov konkurenčnej a makroekonomickej povahy, ktoré v niektorých prípadoch nepodliehajú kontrole spoločnosti Henkel. Spoločnosť Henkel nemá v úmysle neustále aktualizovať všetky prognózy obsiahnuté na jej stránkach, čo sa však netýka prípadnej právnej povinnosti na ich úpravu.

Prístupom na túto webovú stránku súhlasíte bez obmedzenia alebo výhrady s nasledujúcimi Všeobecnými podmienkami používania webovej stránky, ktoré môžete vidieť alebo vytlačiť v súbore pdf.

TÁTO INTERNETOVÁ STRÁNKA A INFORMÁCIE, KTORÉ OBSAHUJE, NIE SÚ URČENÉ ANI SCHVÁLENÉ NA POUŽITIE NA ÚZEMÍ SPOJENÝCH ŠTÁTOV AMERICKÝCH ANI NA POUŽITIE OBČANMI A OBYVATEĽMI USA. MENOVANÉ OSOBY TÝMTO PROSÍME, ABY SA OBRÁTILI NA SVOJU MIESTNU INTERNETOVÚ STRÁNKU SPOLOČNOSTI HENKEL ALEBO NA INTERNETOVÉ STRÁNKY AMERICKÝCH SPOLOČNOSTÍ PRIDRUŽENÝCH ALEBO SPOLUPRACUJÚCICH SO SPOLOČNOSŤOU HENKEL.

Všeobecné podmienky používania internetovej stránky

1. AUTORSKÉ PRÁVA

Jednotlivé časti našej internetovej stránky sú chránené autorskými právami. Pod túto ochranu spadá najmä jej akákoľvek reprodukcia, pozmeňovanie, preklad, ukladanie a spracovávanie v iných médiách, vrátane ukladania a spracúvania na elektronických nosičoch. Akékoľvek použitie chráneného obsahu, či už celkové alebo čiastočné, je možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti Henkel, prípadne iných pridružených alebo spolupracujúcich subjektov (napr. iných spoločností celosvetovej skupiny HENKEL). Súhlas iných subjektov je vždy možné získať výlučne prostredníctvom spoločnosti Henkel Slovensko.Rovnakými právami sú pritom chránené aj obsah aj štruktúra stránky. Uvedené sa pritom nevzťahuje na fotografie a iné prípadné materiály výslovne označené ako určené pre tlač, resp. iné masovokomunikačné prostriedky.

Tlačové fotografie spoločnosti Henkel je možné používať výhradne na redakčné účely. Tlačové fotografie, u ktorých na redakčné účely dochádza k reprodukcii alebo elektronickej modifikácii, musia byť sprevádzané nasledujúcim upozornením o autorských právach „© [rok] Henkel AG & Co. KGaA. Všetky práva vyhradené. Opakované vydanie je oslobodené od poplatku, požadujeme však kópiu pre našu evidenciu.

© 2012 Henkel Slovensko, spol. s r.o. Všetky práva vyhradené.

2. OCHRANNÉ ZNÁMKY

Oválne logo Henkel ako aj všetky názvy výrobkov a ich súborov používané na týchto stránkach sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Henkel AG & Co. KGaA, jej dcérskych, pridružených a spolupracujúcich spoločností, poskytovateľov licencií, resp. partnerov v spoločných podnikoch. Neoprávnené použitie alebo zneužitie týchto ochranných známok je výslovne zakázané a zakladá práva z porušenia zákona o ochranných známkach, zákona o autorskom práve, ako aj práva vyplývajúce z porušenia iných práv na duševné vlastníctvo. Dôsledkom podobného konania pritom môže byť okrem iného povinnosť nahradiť škodu alebo trestnoprávny postih.

3. VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI ZA CUDZIE INTERNETOVÉ STRÁNKY

Jednotlivé časti tejto internetovej stránky obsahujú odkazy (t.j. „hyperlinkové odkazy"") na iné internetové stránky prevádzkované cudzími subjektami, ktorých obsah spoločnosť Henkel nepozná. Spoločnosť Henkel iba uľahčuje prístup na takéto internetové stránky, no nepreberá za ich obsah žiadnu zodpovednosť. Naše odkazy na cudzie internetové stránky majú za úlohu uľahčiť Vám pohyb po internete. Informácie sprístupnené na odkazovaných stránkach však nemožno považovať za naše a týmto sa výslovne dištancujeme od akýchkoľvek informácií na cudzích internetových stránkach, na ktoré odkazuje táto stránka. Nepreberáme predovšetkým žiadnu právnu zodpovednosť za nedodržanie zákonných ustanovení alebo porušenie práv tretích osôb, ku ktorému by na týchto stránkach došlo.

Majitelia internetových stránok, na ktoré odkazuje stránka spoločnosti Henkel, nesú výhradnú zodpovednosť za obsah týchto stránok, ako aj za prípadný predaj výrobkov, ktoré na nich ponúkajú, a za spracúvanie objednávok s tým súvisiacich.

Spoločnosť Henkel nepreberá žiadnu zodpovednosť za porušovanie autorských práv, ochranných známok ani iných práv na duševné vlastníctvo a ochranu osobnosti, ktoré môže nastať na stránke prístupnej prostredníctvom hypertextového odkazu.

V prípade objednávky alebo iného súvisiaceho právneho úkonu vzniká zmluva výhradne medzi užívateľom a majiteľom danej internetovej stránky, resp. osobou, ktorá tovar ponúka alebo osobou uvedenou na danej stránke, v žiadnom prípade však nedochádza k vzniku právneho vzťahu medzi spoločnosťou Henkel a užívateľom. Prečítajte si prosím vždy všeobecné obchodné podmienky dodávateľa zverejnené na stránke, na ktorú odkazuje daný hypertextový odkaz.

4. VŠEOBECNÉ VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

Právna zodpovednosť spoločnosti Henkel za škody spôsobené používaním tejto internetovej stránky – bez ohľadu na právnu príčinu – sa obmedzuje na škody spôsobené úmyselne alebo hrubou nedbalosťou. V prípade povinnej právnej zodpovednosti spoločnosti Henkel spôsobenej závažným porušením zmluvných povinností, sa celková výška nároku na odškodné obmedzuje výškou predvídateľných škôd. Táto skutočnosť nemá vplyv na právnu zodpovednosť spoločnosti Henkel vyplývajúcu z príslušných zákonných ustanovení o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom ani na škody z poskytnutých záruk. Vyššie uvedené obmedzenie právnej zodpovednosti sa tiež nevzťahuje na prípad straty života, ublíženia na tele alebo na ublíženia na zdraví osoby.

Spoločnosť Henkel sa snaží všemožne zabezpečiť, aby jej internetové stránky neobsahovali vírusy – úplnú neprítomnosť vírusov však nedokážeme garantovať. Z tohto dôvodu odporúčame pred sťahovaním dokumentov použiť opatrný prístup a zaistenie primeranej ochrany pred vírusmi (napr. použitím antivírov).

Spoločnosť Henkel negarantuje bezchybnosť služieb ponúkaných na stránke Henkel ani ich dostupnosť.

5. PROGNÓZY A VYJADRENIE ZÁMEROV

Prognózy do budúcnosti, ktoré sa na stránke nachádzajú, boli zverejnené podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia. Výsledky, ktoré spoločnosť Henkel v skutočnosti dosiahne, sa však môžu od týchto predpovedí zásadne líšiť, pretože závisia od množstva faktorov konkurenčnej a makroekonomickej povahy, ktoré v niektorých prípadoch nepodliehajú kontrole spoločnosti Henkel. Spoločnosť Henkel nemá v úmysle neustále aktualizovať všetky prognózy obsiahnuté na jej stránkach, čo sa však netýka prípadnej právnej povinnosti na ich úpravu.

6. VÝROBKY SPOLOČNOSTI HENKEL

Výrobky zobrazené na tejto internetovej stránke sú príkladmi výrobkov dostupných od spoločností Henkel z celého sveta. Spoločnosť Henkel nezaručuje, že výrobok, ktorý je zobrazený, je zároveň dostupný vo Vašej krajine. Prosíme, prejdite na domovskú webovú stránku spoločnosti Henkel vo Vašej krajine, pre prístup k zoznamu všetkých dostupných výrobkov spoločnosti Henkel vo Vašej krajine. Priame spojenie je umožnené na domovskej stránke pod nadpisom „Henkel International“.

RÔZNE

Tieto Všeobecné podmienky používania sa spravujú a vykladajú podľa zákonov Slovenskej republiky bez ohľadu na Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru, čím sa pôsobnosť vyššie uvedeného dohovoru na tieto Všeobecné podmienky používania výslovne vylučuje. Ak sa akékoľvek z ustanovení týchto Všeobecných podmienok používania stane neplatným, zostáva platnosť ostatných ustanovení nezmenená.